suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Javanen
 suriname nu  Javanen 1 (alg)
 suriname nu  Javanen 2 (alg)
 suriname nu  Javanen 3 (alg)
 suriname nu  Javanen 4 (alg)

 suriname nu  Dit Onderzoek
 suriname nu  De pioniers
 suriname nu  Contractarbeid

Onderwerpen
Bevolking
 suriname nu  Afro-Surinamers
 suriname nu  Boeren
 suriname nu  Chinezen
 suriname nu  Hindostanen
 suriname nu  Inheemsen
 suriname nu  Javanen
 suriname nu  Joden
 suriname nu  Libanezen

AFDELINGEN
  suriname nu Algemeen
 suriname nu De Douane
  suriname nu Telefoonboek
  suriname nu Bevolking
  suriname nu Distrikten
  suriname nu Reis info
  suriname nu Cultureel erfgoed
  suriname nu Geschiedenis
  suriname nu Foto's
  suriname nu Natuur
  suriname nu Personen
  suriname nu Koken / recepten
  suriname nu Vragen over NIBA
  suriname nu Wat is ANDA

     
 SURINAME  suriname nuAFDELINGEN - suriname nu Bevolking - - Javanen

 suriname . NU terug
 


IN DE DISTRICTEN.

Javaanse kleinlandbouwers vinden we verspreid over de gehele kuststrook van Suriname. Het Commewijnedistrict geldt daarbij als het 'Javanendistrict' bij uitstek. Soms vinden we in de kuststrook vrijwel geheel door Javanen bewoonde dorpen, zoals bijv. Tamanredjo, Poerwodadi, Sidoredjo enz. Veelvuldiger treffen we echter nederzettingen aan waar naast Javanen, ook Hindostanen en soms ook Afro-Surinamers wonen. Is er sprake van zo'n 'gemengde' bewoning, dan blijkt heel vaak dat de Javanen er prijs op stellen toch zo dicht mogelijk bijeen te wonen, waardoor woonblokken van Javanen ontstaan.

Behalve in de nederzettingen op plaatsen waar vroeger plantages gevestigd waren, vinden we momenteel ook Javanen in de veel recentere landaanwinningsprojecten, waar ze over grotere stukken landbouwgrond kunnen beschikken. Veruit het belangrijkste produkt van de Javaanse evenals trouwens van de Hindostaanse - landbouw is de rijst. In de Javaanse rijstbouw rekent men op één oogst per jaar. Door de kleine percelen waarover men de beschikking heeft, het vaak gebrekkige irrigatiesysteem en andere oorzaken, zoals bijv. verzilting van het land, zijn de rijstoogsten beperkt en in sommige gevallen zelfs niet of nauwelijks voldoende om in de eigen behoeften te voorzien.

Vooral in de jaren met een slechte oogst trekken veel gezinnen naar Paramaribo en directe omgeving, in de hoop daar een betere economische bestaansmogelijkheid te vinden. Naast de rijstbouw beschikken de Javanen in de districtssamenlevingen meestal over enkele andere middelen om het gezinsinkomen wat aan te vullen. De verbouw van handelsgewassen als cassave, pinda, soja, diverse soorten groenten, vruchten, kokosnoten en pepers is er een van. De opbrengsten uit de pluimveeteelt en de visvangst vormen een andere inkomstenbron. Overigens gaat het daarbij steeds om kleine aantallen en dus ook om kleine bedragen. Veel Javanen proberen dan ook nog wat bij te verdienen door zich voor bepaalde periodes te verhuren als arbeidskracht op een der weinige nog overgebleven plantages of door het uitoefenen van een nevenberoep als timmerman, schilder enz.

In een aantal nederzettingen beoefenen Javanen wat men zou kunnen noemen huisindustrie: het maken van manden, matten, bezems en andere produkten. De op- brengst van alle bovengenoemde produkten is-het zij nogmaals gezegd - gering. Mede oorzaak hiervan is de zwakke positie die Javanen gewoonlijk in het handelsverkeer innemen. Dat er als gevolg van deze zwakke economische positie niet nog meer Javanen uit de typische landbouwdistricten zijn weggetrokken, is zeker ook te danken aan de bij de Javanen sterk gevoelde behoefte aan de eigen vertrouwde, dat wil zeggen Javaanse, woonen werkomgeving.

Vooral bij de wat oudere Javanen is deze behoefte duidelijk aanwezig. In de Javaanse plattelandssamenlevingen is deze eigen Javaanse sfeer nog duidelijk voelbaar, o.a. in de vele vormen waarin men elkaar bijstand verleent. Dat kan zijn: bij het binnenhalen van de oogst, bij het bouwen van een huis, maar ook bij het voorbereiden van de feestelijkheden waarmee een huwelijkssluiting wordt omgeven. Heel typerend in dit verband is ook de hulp die buren elkaar onder alle omstandigheden verschaffen. Deze onderlinge solidariteit is in de districtssamenleving over het algemeen veel duidelijker aanwezig dan in de verstedelijkte centra.

JAVANEN IN DE VERSTEDELIJKTE CENTRA.

De woon-, maar vooral de werkomstandigheden van de Javanen in de verstedelijkte centra zijn duidelijk anders dan in de districtssamenlevingen. Zien de Javanen in Paramaribo en in de bauxietcentra in vele gevallen nog wel kans om zo dicht mogelijk bijeen te wonen, ten aanzien van de werksituatie kunnen zij de zaak veel minder makkelijk naar eigen hand zetten. In de bedrijven, op de gouvernementskantoren en in andere omstandigheden waarin Javanen moeten werken, zijn ze vrijwel altijd in de minderheid.

Zij moeten zich voegen naar het patroon van bedrijf of kantoor, waar met name de Afro-Surinamers en Hindostanen de meerderheid vormen en ook de leidinggevende functies vervullen. Zij komen in contact met een ander omgangspatroon, met een voor hun gevoel hardere mentaliteit. Voor de Javanen die pas uit het district gekomen zijn, komt daar vaak ook nog het taalprobleem bij. Spanningen die op deze wijze bij de Javaanse werknemers ontstaan, leiden vaak tot tijdelijke absentie of zelfs tot het in het geheel niet meer op het werk verschijnen. Het officieel opzeggen van de baan laten zij in vele gevallen achterwege omdat zij opzien tegen een onderhoud waarin hen mogelijk verwijten zullen worden gemaakt. In het Javaanse cultuurpatroon, waarin het begrip rukun onderlinge harmonie - zo'n centrale plaats inneemt, worden die spanningen en conflicten zoveel mogelijk vermeden.

Ondanks tijdelijke absentie en het soms voorgoed wegblijven van het werk is er in Suriname voor de Javaanse werknemers een duidelijk positieve waardering. Het zijn gewillige werknemers die zelden of nooit moeilijkheden maken en die vooral op het gebied van precisie en netheid uitblinken. Men ziet Javanen nogal eens als tekenaars en als verzorgers van machines in het bedrijfsleven. Over het algemeen - en dat ligt voor de hand- passen de jongere Javanen - en vooral zij die in Paramaribo of in de bauxietcentra geboren zijn zich het gemakkelijkst aan het verstedelijkte milieu aan.

Zij zijn het ook die in de meeste gevallen een wat uitgebreidere opleiding achter de rug hebben. De andere Javanen hebben het duidelijk moeilijker met deze aanpassing. Typerend hiervoor is wel, dat zij - zo vaak de gelegenheid zich daartoe voordoet - naar het district teruggaan om daar een feest mee te maken of om gewoon een tijdje in de vertrouwde sfeer door te brengen.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: