Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
ONDERDELEN
Grondwet
 suriname.nu  Preambule
 suriname.nu  Souvereiniteit
 suriname.nu  Economische
       doelstellingen

 suriname.nu  Sociale
       doelstellingen

 suriname.nu  Internationale
       beginselen

 suriname.nu  Grondrechten
 suriname.nu  Rechten en
       plichten

 suriname.nu  Economische
       ordening

 suriname.nu  Sociale
       ordening

 suriname.nu  Democratische
       Staatsordening

 suriname.nu  Nationale
       Assemblee

 suriname.nu  Wetgevende macht
 suriname.nu  De President
 suriname.nu  Regering
 suriname.nu  Nationale
       Veiligheidsraad

 suriname.nu  Justitie
 suriname.nu  Staatsfinanciën
 suriname.nu  Adviesraad
 suriname.nu  Financieel
       Monetair systeem

 suriname.nu  Belastingen
 suriname.nu  Overheids-
       Administratie

 suriname.nu  Regionaal bestuur
 suriname.nu  Regionale
       regelgeving

 suriname.nu  Regionale
       bevoegdheden

 suriname.nu  Leger en Politie
 suriname.nu  Verdediging
       van de Staat

 suriname.nu  Verenigde
       Volksvergadering

 suriname.nu  Overgangs- en
       Slotbepalingen


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Google kaart
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Kaart Albina
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Uitleverings
     verdrag
     Sur-Ned

 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - De Grondwet

 suriname . NU terug
     Grondwet van de Republiek Suriname

HOOFDSTUK XXI

HET REGIONAAL BESTUUR

EERSTE AFDELING

ALGEMEEN

Artikel 159

De democratische ordening van de Republiek Suriname omvat op regionaal niveau lagere overheidsorganen, waarvan de functie, de organisatie, de bevoegdheden en de werkwijze bij wet worden geregeld in overeenstemming met de beginselen van participatiedemocratie en decentralisatie van bestuur en regelgeving.

TWEEDE AFDELING

GEBIEDSINDELING

Artikel 160

1. De gebiedsindeling in districten en van districten in ressorten wordt bij wet geregeld. Voor de vaststelling van de gebiedsindeling in districten en ressorten zullen de volgende criteria gelden:

- de bevolkingsconcentratie;

- de ontwikkelingspotentie;

- de bestuurbaarheid van het gebied;

- de beschikbare infrastructuren;

- de locatie van het bestuurscentrum.

2. De grenzen van de districten vallen samen met de grenzen, zoals die zijn aangegeven in het decreet "Districtenindeling 1983" (S.B. no. 24)

DERDE AFDELING

REGIONALE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 161

1. Op regionaal niveau zijn er twee vertegenwoordigende lichamen, de districtsraden en de ressortraden.

2. De districtsraad is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van het district.

3. De ressortraad is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van het ressort.

DISTRICTRADEN

Artikel 162

De samenstelling van de districtraden vindt plaats na gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen in de ressorten van het betreffende district.

De zetels in een districtsraad worden toegekend aan de in de ressortraden van het betreffende district vertegenwoordigende politieke organisaties, naar evenredigheid van het totaal aantal in de ressortraden verworven zetels.

RESSORTRADEN

Artikel 163

De samenstelling van de ressortraden vindt plaats na gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen binnen het ressort. De volgorde der gekozenen wordt bepaald naar de rangorde der hoofdelijk verworven stemmen. Hierdoor worden alle beschikbare zetels toegekend.

Behoudens andere wettelijke eisen voor verkiesbaarheid in de vertegenwoordigende lichamen, dienen de kandidaten voor een ressortraad of een districtsraad hun woonplaats en hoofd- of werkelijk verblijf te hebben in het betreffende district of ressort.

VIERDE AFDELING

BEVOEGDHEDEN

Artikel 164

De regionale vertegenwoordigende lichamen en de regionale bestuursorganen nemen deel aan de voorbereiding, de totstandkoming en de uitvoering van de districts- en ressortplannen. De overige specifieke taken worden nader bij wet geregeld.

Artikel 165

De financiŽle voorzieningen voor de districten en de ressorten worden bij wet vastgesteld; zij beogen onder meer een redelijke en billijke toedeling van publieke fondsen in de districten te bevorderen.

Artikel 166

Het toezicht op de districten wordt uitgeoefend door de Regering, overeenkomstig de wijze en in de gevallen, voorzien bij wet.

VIJFDE AFDELING

WERKWIJZE

Artikel 167

De districtsraden en de ressortraden brengen de wil en de aspiraties van de bewoners tot uitdrukking.

De districtsraden geven daarvan kennis aan De Nationale Assemblee, terwijl de ressortraden zulks doen aan de districtsraden.

De districtsraden zijn gehouden de ressortraden te informeren over genomen besluiten of ingenomen standpunten, die de ressortraden betreffen. Deze verplichting geldt eveneens voor de ressortraden ten opzichte van de districtsraden.

Artikel 168

1. Aan de gekozen districtsvertegenwoordigers zal ruimte geboden moeten worden om te kunnen participeren in het formuleren en het tot stand brengen van het nationaal en regionaal ontwikkelingsbeleid.

2. De districtsraad is bevoegd zijn vertegenwoordigers af te vaardigen naar de ontwikkelingsorgaan voor de nationale ontwikkeling.

3. De districtsraden zullen de bevoegdheid hebben om voorstellen, het eigen district betreffende, ter verdere behandeling aan de betreffende ministers aan te bieden.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††