Min BiZa

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Als nakomelingen van al de volkeren die hier naartoe gebracht zijn, samen met de inheemse bevolking van Suriname, streven we naar een ontwikkeling van het land dat vrij is van onderdrukking en superioriteit.

De diversiteit in etnicniteit, geloofsovertuigingen, gewoonten en gebruiken moeten wij koesteren en positief gebruiken in het proces van natievorming.

Ik wil u mede namens de regering van de Republiek Suriname een bezinningsvolle Keti Koti Dey toewensen.
... See MoreSee Less

Als nakomelingen van al de volkeren die hier naartoe gebracht zijn, samen met de inheemse bevolking van Suriname, streven we naar een ontwikkeling van het land dat vrij is van onderdrukking en superioriteit.

De diversiteit in etnicniteit, geloofsovertuigingen, gewoonten en gebruiken moeten wij koesteren en positief gebruiken in het proces van natievorming.

Ik wil u mede namens de regering van de Republiek Suriname een bezinningsvolle Keti Koti Dey toewensen.

ABC Online Nieuws
... See MoreSee Less

Kick-off projekt Gender gerelateerd geweld, interventies als reactie op
Covid-19 maatregel
De wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus heeft op verschillende manieren gevolgen op onze
samenleving en ontregelt het publieke leven op een ingrijpende wijze. De voorzorgsmaatregelen om de
pandemie te bedwingen kunnen van velerlei aard zijn. Sommige van die noodzakelijke maatregelen zijn
zelfs desastreus voor bepaalde groepen mensen. De minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Mike
Noersalim heeft in dit kader op Orange Day, donderdag 25 juni, de aftrap gedaan van het project
‘Gender Based Violence, interventions in response to Covid-19 measure’ via een ZOOM meeting. Het
project heeft als doel het ontwikkelen van een ondersteuningssysteem (referral pathway) waar
slachtoffers terecht kunnen voor alle informatie met betrekking tot het zoeken van hulp. Dit project is in
elkaar gezet in samenwerking met de United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations
Development Programme (UNDP) en het ministerie van Justitie en Politie.
De “lock down” maatregel waarbij mensen verplicht worden om voor hun eigen veiligheid thuis te
blijven heeft onder ander als gevolg dat het aantal gevallen van Huiselijk Geweld wereldwijd is
toegenomen. Uit een verklaring van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet,
blijkt dat het aantal gevallen van huiselijk geweld in Brazilië tijdens de lock down met 50% is
toegenomen. In Argentinië was sedert de instelling van de quarantaine de toename 60%. Ook door
Europese landen worden dergelijke meldingen gedaan. “Suriname werkt er hard aan om de cijfers die
vanuit diverse kanalen worden verzameld bij elkaar te brengen, te analyseren en van betekenis te
voorzien. Hoewel dat proces nog niet is afgerond, kunnen wij stellen dat het niet overdreven is om aan
te nemen dat ook wij te maken hebben met een toename van huiselijk geweld”, aldus Noersalim.
Hoewel de cijfers formeel nog niet bekend zijn, neemt volgens hem niet weg dat huiselijk geweld in
Suriname, nu met Covid-19 ook is toegenomen. “Een recent artikel uit een van de dagbladen met de kop
“Toename gezinsconflicten in coronatijd” spoort ons aan tot toenemende alertheid. Het is bij een ieder
ook bekend dat juist de meest kwetsbaren het meest getroffen worden”, zegt de minister. Nu de
pandemie zich in lage- en middeninkomenslanden versnelt, maakt de Wereld Gezondheids Organisatie
(WHO) zich vooral zorgen over de impact ervan op mensen die al moeite hebben om toegang te krijgen
tot gezondheidsdiensten - vaak vrouwen, kinderen en adolescenten.
De Biza-minister geeft aan dat er drie maanden is uitgetrokken om het project af te ronden. De
financiële middelen voor dit project komt uit het EnGenDer-programma, die verkregen zijn uit het
Canada Fonds. Het gaat om een bedrag van US-dollar 25.000. Gedurende het hele proces van de
totstandkoming van dit project hebben de betrokkenen elkaar niet of nauwelijks face to face gesproken.
Alle overlegmomenten vonden digitaal plaats, telefonisch, per email en via ZOOM. Noersalim bedankte

de vertegenwoordigers van de UNFPA, UNDP, Canada Fonds, het ministerie van Justitie en Politie en
Biza voor hun inzet om dit project gerealiseerd te krijgen.

Paramaribo, 25 juni 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... See MoreSee Less

Kick-off projekt Gender gerelateerd geweld, interventies als reactie op
Covid-19 maatregel
De wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus heeft op verschillende manieren gevolgen op onze
samenleving en ontregelt het publieke leven op een ingrijpende wijze. De voorzorgsmaatregelen om de
pandemie te bedwingen kunnen van velerlei aard zijn. Sommige van die noodzakelijke maatregelen zijn
zelfs desastreus voor bepaalde groepen mensen. De minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Mike
Noersalim heeft in dit kader op Orange Day, donderdag 25 juni, de aftrap gedaan van het project
‘Gender Based Violence, interventions in response to Covid-19 measure’ via een ZOOM meeting. Het
project heeft als doel het ontwikkelen van een ondersteuningssysteem (referral pathway) waar
slachtoffers terecht kunnen voor alle informatie met betrekking tot het zoeken van hulp. Dit project is in
elkaar gezet in samenwerking met de United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations
Development Programme (UNDP) en het ministerie van Justitie en Politie.
De “lock down” maatregel waarbij mensen verplicht worden om voor hun eigen veiligheid thuis te
blijven heeft onder ander als gevolg dat het aantal gevallen van Huiselijk Geweld wereldwijd is
toegenomen. Uit een verklaring van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet,
blijkt dat het aantal gevallen van huiselijk geweld in Brazilië tijdens de lock down met 50% is
toegenomen. In Argentinië was sedert de instelling van de quarantaine de toename 60%. Ook door
Europese landen worden dergelijke meldingen gedaan. “Suriname werkt er hard aan om de cijfers die
vanuit diverse kanalen worden verzameld bij elkaar te brengen, te analyseren en van betekenis te
voorzien. Hoewel dat proces nog niet is afgerond, kunnen wij stellen dat het niet overdreven is om aan
te nemen dat ook wij te maken hebben met een toename van huiselijk geweld”, aldus Noersalim.
Hoewel de cijfers formeel nog niet bekend zijn, neemt volgens hem niet weg dat huiselijk geweld in
Suriname, nu met Covid-19 ook is toegenomen. “Een recent artikel uit een van de dagbladen met de kop
“Toename gezinsconflicten in coronatijd” spoort ons aan tot toenemende alertheid. Het is bij een ieder
ook bekend dat juist de meest kwetsbaren het meest getroffen worden”, zegt de minister. Nu de
pandemie zich in lage- en middeninkomenslanden versnelt, maakt de Wereld Gezondheids Organisatie
(WHO) zich vooral zorgen over de impact ervan op mensen die al moeite hebben om toegang te krijgen
tot gezondheidsdiensten - vaak vrouwen, kinderen en adolescenten.
De Biza-minister geeft aan dat er drie maanden is uitgetrokken om het project af te ronden. De
financiële middelen voor dit project komt uit het EnGenDer-programma, die verkregen zijn uit het
Canada Fonds. Het gaat om een bedrag van US-dollar 25.000. Gedurende het hele proces van de
totstandkoming van dit project hebben de betrokkenen elkaar niet of nauwelijks face to face gesproken.
Alle overlegmomenten vonden digitaal plaats, telefonisch, per email en via ZOOM. Noersalim bedankte

de vertegenwoordigers van de UNFPA, UNDP, Canada Fonds, het ministerie van Justitie en Politie en
Biza voor hun inzet om dit project gerealiseerd te krijgen.

Paramaribo, 25 juni 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Comment on Facebook

Conquista Karijo wie zie je daar?

ORANGE DAY; Gender, geweld tegen vrouwen en de uitdagingen van COVID- 19

Elke den 25ste van de maand wordt internationaal Orange Day herdacht. Naar aanleiding daarvan is dit artikel geschreven. Er is getracht de lezer in een notendop informatie te geven over enkele aandachtspunten rondom de Covid-19 pandemie voornamelijk in relatie tot het elimineren van huiselijk geweld.

Wat is Orange Day?
In 2008 lanceerde de VN- Secretaris –Generaal Ban Ki- Moon de ‘ UNiTE to End Violence Against Women’ campagne. In dit kader heeft de UNWOMEN de Orange Day campagne in het leven geroepen. Hierbij wordt het publiek opgeroepen elke 25ste van de maand de omgeving oranje te kleuren om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. De aandacht moet ertoe leiden dat de politieke wil wordt vergroot om geweld tegen vrouwen te voorkomen en beëindigen. Daarnaast is het de bedoeling dat de campagne ertoe leidt dat er meer middelen vrij worden gemaakt voor activiteiten, programma’s en projecten om geweld tegen vrouwen te voorkomen en beëindigen. In Suriname werd de Orange Day campagne gelanceerd op 24 november 2015 door minister Mike F. M. Noersalim.
In de Wet Bestrijding Huiselijk geweld die op 20 juni 2009 van kracht werd, is “huiselijk geweld” als volgt gedefinieerd: “Elke vorm van lichamelijk, seksueel, psychisch of financieel geweld dat wordt gepleegd door een persoon tegen een partner, kind, ouder, lid van het gezin of behoeftige, ongeacht waar het geweld plaatsvindt”.
‘Huiselijk’ wordt gedefinieerd door de relatie die er tussen dader en slachtoffer bestaat of heeft bestaan.
COVID 19 uitdagingen
De wereld heeft thans te kampen met de Covid-19 pandemie waardoor overheden wereldwijd maatregelen treffen om verdere agressieve verspreiding van het virus te voorkomen. Ook Suriname ondergaat deze maatregelen van (partiële) lock-downs, quarantaines, sociale afstand, beperkte samenkomsten, sluiting van scholen en crèches, beperkte en aangepaste dienstverlening. Deze maatregelen hebben ook negatieve invloeden op de economie, werkgelegenheid en inkomen, onderwijs, gezondheid, veiligheid etc. Het is van belang dat de schade zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd, waarbij het maken en uitvoeren van beleid constant rekening moet worden gehouden met de belangen en behoeftes van zowel mannen als vrouwen.
Een UNDOC-studie uit 2018 naar gender gerelateerde moord op vrouwen en meisjes levert statistische gegevens op die aantonen dat het huis de meest waarschijnlijke plaats is waar vrouwen worden gedood. Wereldwijd werd 1 op de 3 vrouwelijke slachtoffers van moord vermoord door een intieme partner en bijna 1 op de 4 door andere familieleden. Volgens de studie werd in Guyana 85% van de vermoorde vrouwen vermoord door een intieme partner of familielid. In Jamaica was 90% van de slachtoffers vrouw; in Trinidad en Tobago was bijna een derde van de moord op vrouwen gerelateerd aan gezins- en intiem partner geweld. Ook wordt geschat dat er ten minste 45% kans is dat kinderen worden misbruikt in huishoudens met huiselijk geweld. Suriname is bij het onderwerp huiselijk geweld absoluut niet uitgesloten zoals recentelijk weer is gebleken.
Binnen het Caraïbisch gebied zijn er regelmatig online meetings met deskundigen uit overheid en internationale organisaties om na te gaan hoe het best maatregelen te treffen i.v.m. de pandemie. Voornamelijk wordt van gedachte gewisseld over: de economische gevolgen voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes; voortzetting van het onderwijs en de gevolgen van de sluiting van de scholen voor kinderen; mogelijkheden van en toegang tot afstandsonderwijs; de gevolgen voor kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, senioren burgers, mensen met een beperkingen en mensen in rurale gebieden.

Aandachtspunten
De Surinaamse overheid is thans bezig met het uitwerken en implementeren van maatregelen. Internationale organisaties zoals CARICOM en de UN hebben opgeroepen extra aandacht te hebben voor de toename van huiselijk geweld vanwege de partiële en gehele lock- downs. De mogelijkheid bestaat dat vanwege de lock-downs slachtoffers van huiselijk geweld langer in de nabijheid van de dader zijn en meer kans lopen geweld te ervaren. De school als veilige plek voor sommige kinderen is vanwege sluiting weg gevallen.
Vanuit haar verantwoordelijkheid en het besef dat het beleid van ministeries en instanties dringend bijgesteld en aangepast moet worden richting het mitigeren van de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de totale samenleving, heeft het Bureau Gender Aangelegenheden( BGA) enkele aandachtspunten geïdentificeerd ter ondersteuning van het COVID- 19 managementteam en andere relevante actoren in dit proces. De aandachtpunten zijn gekoppeld aan de gebieden: Veiligheid; Gezondheid; Onderwijs, vorming en opvoeding; Arbeid inkomen en armoedebestrijding; en Zeggenschap en besluitvorming.
Inzake de vraagstukken van huiselijk geweld en veiligheid gedurende de COVID- 19 pandemie heeft het BGA onder andere de aandacht van actoren gevraagd voor:
- De fysieke en mentale gezondheid van een ieder in het bijzonder van kinderen. Hierbij is voorgesteld een gratis hotline in te stellen waar mannen en vrouwen/jongens en meisjes hun “ei” kwijt kunnen en mogelijkheden voor online counseling .
- Verhogen van consultaties met vrouwenorganisaties om vrouwen actief te betrekken in de nationale en lokale response.
- Constante voorlichting voor diverse doelgroepen met over de veiligheidssituatie en de toename van huiselijk geweld tijdens de lock – down.
- De dienstverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld te categoriseren onder essentiële dienst waarbij de dienstverlening 24 uur toegankelijk is.
- Waar nodig aanpassen van de protocollen inzake aanpak huiselijk geweld.
- Bewust maken van de politie over mogelijke toename van huiselijk geweld en hen trainen hoe hierop te reageren.
- Uitbreiding van opvangmogelijkheden voor slachtoffers.
- Data verzameling naar geslacht, leeftijd en andere variabelen van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.
- Verhoogde surveillance van de politie thuis bij mensen die bekend zijn bij de politie inzake huiselijk geweld.
- Ontwikkelen van awareness materiaal( radiospotjes/ filmpjes)
- Het inzetten van mannelijke en vrouwelijk functionarissen voor de beveiliging van quarantaines en handhaving van de lock- downs.
Het ministerie van Binnenlandse zaken met name het BGA zal mede erop toezien dat stakeholders, gezien de nieuwe uitdagingen van de COVID- 19 pandemie, rekening houden met het genderaspect. De veranderde omstandigheden moeten alle actoren nog meer gericht houden op het gemeenschappelijk doel en streven naar gendergelijkheid in onze samenleving.

Door: Drs. M. T. Wens- Deel
Reacties: [email protected]


Paramaribo, 23 juni 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... See MoreSee Less

ORANGE DAY; Gender, geweld tegen vrouwen en de uitdagingen van COVID- 19

Elke den 25ste van de maand wordt internationaal Orange Day herdacht. Naar aanleiding daarvan is dit artikel geschreven. Er is getracht de lezer in een notendop informatie te geven over enkele aandachtspunten rondom de Covid-19 pandemie  voornamelijk in relatie tot het elimineren van huiselijk geweld. 

Wat is Orange Day?
In 2008 lanceerde de VN- Secretaris –Generaal Ban Ki- Moon de ‘ UNiTE to End Violence Against Women’ campagne. In dit kader heeft de UNWOMEN de Orange Day campagne in het leven geroepen. Hierbij wordt het publiek opgeroepen elke 25ste van de maand de omgeving oranje te kleuren om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. De aandacht moet ertoe leiden dat de politieke wil wordt vergroot om geweld tegen vrouwen te voorkomen en beëindigen. Daarnaast is het de bedoeling dat de campagne ertoe leidt dat er meer middelen vrij worden gemaakt voor activiteiten, programma’s en projecten om geweld tegen vrouwen te voorkomen en beëindigen. In Suriname werd de Orange Day campagne gelanceerd op 24 november 2015 door minister Mike F. M. Noersalim.
In de Wet Bestrijding Huiselijk geweld die op 20 juni 2009 van kracht werd, is “huiselijk geweld” als volgt gedefinieerd: “Elke vorm van lichamelijk, seksueel, psychisch of financieel geweld dat wordt gepleegd door een persoon tegen een partner, kind, ouder, lid van het gezin of behoeftige, ongeacht waar het geweld plaatsvindt”.
‘Huiselijk’ wordt gedefinieerd door de relatie die er tussen dader en slachtoffer bestaat of heeft bestaan.
COVID 19 uitdagingen
De wereld heeft thans te kampen met de Covid-19 pandemie waardoor overheden wereldwijd maatregelen treffen om verdere agressieve verspreiding van het virus te voorkomen. Ook Suriname ondergaat deze maatregelen van (partiële) lock-downs, quarantaines, sociale afstand, beperkte samenkomsten, sluiting van scholen en crèches, beperkte en aangepaste dienstverlening. Deze maatregelen hebben ook negatieve invloeden op de economie, werkgelegenheid en inkomen, onderwijs, gezondheid, veiligheid etc. Het is van belang dat de schade zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd, waarbij het maken en uitvoeren van beleid constant rekening moet worden gehouden met de belangen en behoeftes van zowel mannen als vrouwen.
Een UNDOC-studie uit 2018 naar gender gerelateerde moord op vrouwen en meisjes levert statistische gegevens op die aantonen dat het huis de meest waarschijnlijke plaats is waar vrouwen worden gedood.  Wereldwijd werd 1 op de 3 vrouwelijke slachtoffers van moord vermoord door een intieme partner en bijna 1 op de 4 door andere familieleden. Volgens de studie werd in Guyana 85% van de vermoorde vrouwen vermoord door een intieme partner of familielid. In Jamaica was 90% van de slachtoffers vrouw; in Trinidad en Tobago was bijna een derde van de moord op vrouwen gerelateerd aan gezins- en intiem partner geweld. Ook wordt geschat dat er ten minste 45% kans is dat kinderen worden misbruikt in huishoudens met huiselijk geweld. Suriname is bij het onderwerp huiselijk geweld absoluut niet uitgesloten zoals recentelijk weer is gebleken. 
Binnen het Caraïbisch gebied zijn er regelmatig online meetings met deskundigen uit overheid en internationale organisaties om na te gaan hoe het best maatregelen te treffen i.v.m. de pandemie. Voornamelijk wordt van gedachte gewisseld over: de economische gevolgen voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes; voortzetting van het onderwijs en de gevolgen van de sluiting van de scholen voor kinderen; mogelijkheden van en toegang tot afstandsonderwijs;  de gevolgen voor kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, senioren burgers, mensen met een beperkingen en mensen in rurale gebieden.

Aandachtspunten
De Surinaamse overheid is thans bezig met het uitwerken en implementeren van maatregelen. Internationale organisaties zoals CARICOM en de UN hebben opgeroepen extra aandacht te hebben voor de toename van huiselijk geweld vanwege de partiële en gehele lock- downs. De mogelijkheid bestaat dat vanwege de lock-downs slachtoffers van huiselijk geweld langer in de nabijheid van de dader zijn en meer kans lopen geweld te ervaren. De school als veilige plek voor sommige kinderen is vanwege sluiting weg gevallen. 
Vanuit haar verantwoordelijkheid en het besef dat het beleid van ministeries en instanties dringend bijgesteld en aangepast moet worden richting het mitigeren van de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de totale samenleving, heeft het Bureau Gender Aangelegenheden( BGA) enkele aandachtspunten geïdentificeerd ter ondersteuning van het COVID- 19 managementteam en andere relevante actoren in dit proces. De aandachtpunten zijn gekoppeld aan de gebieden: Veiligheid; Gezondheid; Onderwijs, vorming en opvoeding; Arbeid inkomen en armoedebestrijding; en Zeggenschap en besluitvorming.
Inzake de vraagstukken van huiselijk geweld en veiligheid gedurende de COVID- 19 pandemie heeft het BGA onder andere de aandacht van actoren gevraagd voor:
- De fysieke en mentale gezondheid van een ieder in het bijzonder van kinderen. Hierbij is voorgesteld een gratis hotline in te stellen waar mannen en vrouwen/jongens en meisjes hun “ei” kwijt kunnen en mogelijkheden voor online counseling .
- Verhogen van consultaties  met vrouwenorganisaties om vrouwen actief te betrekken in de nationale en lokale response.
- Constante voorlichting voor diverse doelgroepen met over de veiligheidssituatie en de toename van huiselijk geweld tijdens de lock – down.
- De dienstverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld te categoriseren onder essentiële dienst waarbij de dienstverlening 24 uur toegankelijk is. 
- Waar nodig aanpassen van de protocollen inzake aanpak huiselijk geweld. 
- Bewust maken van de politie over mogelijke toename van huiselijk geweld en hen trainen hoe hierop te reageren.
- Uitbreiding van opvangmogelijkheden voor slachtoffers.
- Data verzameling naar geslacht, leeftijd en andere variabelen van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld.
- Verhoogde surveillance van de politie thuis bij mensen die bekend zijn bij de politie inzake huiselijk geweld.
- Ontwikkelen van awareness materiaal( radiospotjes/ filmpjes) 
- Het inzetten van mannelijke en vrouwelijk functionarissen voor de beveiliging van quarantaines en handhaving van de lock- downs.
Het ministerie van Binnenlandse zaken met name het BGA zal mede erop toezien dat stakeholders, gezien de nieuwe uitdagingen van de COVID- 19 pandemie, rekening houden met het genderaspect. De veranderde omstandigheden moeten alle actoren nog meer gericht houden op het gemeenschappelijk doel en streven naar gendergelijkheid in onze samenleving.

Door: Drs. M. T. Wens- Deel
Reacties: bgasuriname@gmail.com

 
Paramaribo,  23 juni 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

2 weeks ago

Goededag, wat zijn jullie huidige openingstijden? ... See MoreSee Less

Nu in Sana Budaya

CHS (Centraal Hoofd Stembureau) openbare zitting voor het vaststellen van de uitslag der verkiezingen op Maandag 25 Mei 2020
... See MoreSee Less

Nu in Sana Budaya 

CHS (Centraal Hoofd Stembureau)  openbare zitting voor het vaststellen van de uitslag der verkiezingen op Maandag 25 Mei 2020

Comment on Facebook

Was er geen ander veilige plaats?aangezien par bo noord een risico gebied van corona is.weer opzet🤮🤮.

Die JOKER van der San was ook van de partij, om zich zelf weer voor de gek te houden!!! Niemand heeft tijd voor zijn gelul in de ruimte, Mw. van Dijk-Silos, heeft het antwoord al klaar voor hem...oprotten idioot!!!!🤣🤣Jij hebt zelf de verkiezingen georganiseerd en proberen te frauderen....nu kom je lullen!!!🤬🤬

Super spannend.

Esther Kasno

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
FINALE UP-DATE
ALLE STEMBUREAU'S ZIJN VERWERKT.

#verkiezingen2020 #verkiezingsuitslag #25mei2020 #zetelverdeling
... See MoreSee Less

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
FINALE UP-DATE
ALLE STEMBUREAUS ZIJN VERWERKT. 

#Verkiezingen2020 #VerkiezingsUitslag #25mei2020 #ZetelVERDELING

Comment on Facebook

There's come an end..thank god🧡

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is er een resultaat binnen. En nu is het hopen dat de volgende regering indd verlichting en verbeteringen aanbrengt aan de economie in Suriname. Geef ze het voordeel van de twijfel en laten ze ervoor gaan en doen wat ze moeten doen. #Surinameeerstendanderest

Dankjewel voor deze 10 slapeloze nachten

Hertelling van de baan weet iemand dat?

Nog niet bindend verklaard zo te zien

Eindelijk hoopt dt de ........hun ogen nu open zyn

Eindelijk Ding....... zijn jullie nu t vreden

Sosso fofoeroe.en nupas gaat de show beginnen.VVV geblzen boi.

Yves ChocoShailinderkhan check da'91 eve voor me

🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷

Sagar Hiera

Nava AW

🧡🧡💛💛💚💚❤❤💪🏾💪🏾

Gefeliciteerd

Júan Martinéz

Raisa A Homoet

Valentino Pinas

Sandra Mehilal

Arigershi Arisha

Reshma Bansi

View more comments

Mededeling vanuit het Min.van BiZa ... See MoreSee Less

Mededeling vanuit het Min.van BiZa

Comment on Facebook

Deze hele gedoe getuigt nu heel duidelijk wat voor een klote regering we hadden en hebben.daarvoor was alleen maar show.er is veel werk voor de nieuwe regering ALS ze tenminste de kans gaan hebben te regeren 🤔want men kan nu val alles verwachten. Onze eens zo swiet swiet sranang nr de verdoemenis. En je hoeft niet eens te zijn met mij .maar als verliezer moet je je verlies kunne accepteren.10 jaren!!!A sarie!!!

Jullie zijn al sinds donderdag bezig met deze drie stembureaus 😂😂

Kan met niet van huis uit werken?

Nerkust,grauwde,silos en noersalin juliie moeder op azijn!!!

En in NIS zijn ze stembureau 223 en nog 10 andere ,aan het HERTELLEN !!! Goed bezig allemaal !!!!🧐🧐

biza zegd A okb zegd F starniews zgd k en mensen van nis zeggen W wie mtk nu geloven??????? 🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️

Monique Margo

Sharuffa Grootfaam

Randy Roos

View more comments

Bekendmaking ... See MoreSee Less

Bekendmaking

Comment on Facebook

Als je mailt of app krijgt je nooit een antwoord terug

Manon Somopawiro

Prasant Sant

Shalini Kesarsing

John Merto

Nancy Van Brussel

Debrah Noughient

Chell Kamit-Atmo

Ten Uwer Info...

Bron beeldmateriaal : BIC paramaribo noord oost
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Hij is tog ook in contact gekomn met pinas moet hij tog ook in qarantene En de vraag is hoe weet hij dat er een Covid patiënt daar aanwezig was en dan niet eerder bekend gemaakt en speciaal vandaag Ik vind het wel vreemd..

Wanneer worden de officieuze resultaten bekend gemaakt?? Het kan NU mooi officieel. 1 COVID geval,. Heel Suriname sluit. Tuurlijk is het heel erg. Maar ik vertrouw jullie niet.

Zo zie je maar, met mondkap op en staan naast elkaar 1papier vast gehouden door allebei en oplezen. Slaat nergens op. Onzin allemaal pfff..

Waardeloze bende, een na ander scenario om de uitslag te traineren, ze verliezen steeds meer respect van de bevolking, COVID maar hij en die mevrouw houden samen het blaadje, deze gast is de eerste die opgedonderd moet worden door de nieuwe Regering

Nerkust of merkust saide ju no e hoor 2meter afstand 1e punt en ju nanga a dame e fasi a srif papiera waar is jou handschoen.

Soms vraag ik me af of mevrouw van Dijk Silos het spelletje met jullie mee speelt en de wereld anders wil doen laten geloven ik heb wat aanwijzingen die mij iin die richting brengen, maar toch ga ik er nu nog van uit dat het niet zo is.

Belachelijk (niet de covid ,maar de maatregelen die worden genomen ivm de telling etc)

If it goes like this results will be announced 1 January 2021 lol

Jullie staan zo dicht bij elkaar. Waar zijn de covid maatregel . Goed voorbeeld

Waar blijven de vervangers van de DC en alle andere belangrijke mensen in dit proces. . Als de president niet aanwezig kan zijn dan heeft hij zelf een vervanger . Maar deze gasten hebben geen vervanger . Zieilig .

Tjoeri. Alleen maar rommel. Voor de verkiezing was er al Covid -19. Men had allang maatregelen moeten nemen. Wanneer het kalf verdronken is dan wilt men de put dempen. So so afleidings tactiek. Huidige regering laat nu niets horen. Hebben geen balen. Want als je trots bent en je weet wat je waard bent dan laat je alles gaan. Tjoerieeeee

De nieuwe besmettingen kan men goed als vertraging inzetten. Gek genoeg verwachtte ik al dat er uit het niets onherleidbare besmettingen " geconstateerd" zou worden....in en in triest. Dit prachtige land, het mooie volk verdient beter❤

Jullie zijn appen Jullie wetten niet wat jullie willen Suriname 🇸🇷 heeft half miljoen inwoners Als Suriname 🇸🇷 zeventien miljoen inwoners zou hebben Dan hadden jullie een jaar nodig om af te ronden 😴😴😴😴😴😴😴😌😌😌😌😌

Nerkust wie houd wie voor de gek. Vraag je jezelf niet af waarmee je bezig bent.denk je niet aan het arme volk of denk je aan jezelf alleen hoe je verrijkt kan worden.maar met dat geld ga je niet kunnen genieten maar bedlegerig worden en dan zal niemand naar je omkijken.

Geachte ministerie, jullie moeten bedreigingen en vulgair taal gebruik rapporteren bij de lokale politie. Het is te erg om de comments te lezen. Het maakt niet uit wat de reden is maar iemand met de doodbedreigen is verregaand. Graag aangifte doen want men zet aan tot haat en zaken kunnen escaleren.

Hij mag in verplichte quarantaine, want toch is hij steeds moe. Dan neem ik over 💪

Dit is echt raar 3 stembussen waren gebleven en dat duurt zo lang k heb ookvernomen dat de uitslag al bekend is bij de ministerie waarom kan het dan niet bekend gemaakt worden. Nu covid situatie vertraging hmmmmm jullie zijn nooit serieus

Nerkus paarse ezel doet zijn best baas nog de laatste loyaliteit te bewijzen want hij heeft ook uit pot gestolen Maar duurt niet lang meer dat richting santaboma gaat

Alleen maar scenario’s..alle schakels werken mee dat is allang duidelijk.Jullie weten niet te acteren iedereen heeft jullie script door!!😤😤😤

Dan draagt iedereen een mondkapje en alle regels worden in acht genomen Opgelost !!

Maar ik zie dat jullie ook geen afstand hebben gehouden

Kan jij niet op houden met die onzin van jullie elkker het zelfde weer hou nou op met de onzin

Moest hij niet sedert dag 1 de covid 19 voorzorgsmaatregelen in acht nemen ????

Een kat in het nauw maakt rare sprongen

Kan die dictator nog mooi ergens in de rimboe zijn woning betrekken ipv naar de gevangenis.

View more comments

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 13.05

Nog te verwerken stembureau's 184, 186 en 196 van Paramaribo.
... See MoreSee Less

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 13.05

Nog te verwerken stembureaus 184, 186 en 196 van Paramaribo.

Comment on Facebook

👍🏻

Madhvi AcharyaAmber Mary-Ann

Suma wini

Shifaira Sobrati

Minakshi Balkaran

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 11.06u
... See MoreSee Less

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 11.06u

Comment on Facebook

Waarom is Paramaribo nog steeds niet volledig geteld?

Jullie moeten ook een indeling hebben van mensen die niet hebben gestemd. Dan pas klopt het.

Gefeliciteerd Suriname. Time for a change😘😘😘

Na een maand zullen ze nog niet klaar zijn met tellen, controleren en whatever 🙄

Amen🙏✊

Minakshi Balkaran

Whitney Koedoe Koedoe Rilitha Jolanda Koedoe

Illeane Bergmans

Rinia Asalobie

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 23.49u
... See MoreSee Less

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 23.49u

Comment on Facebook

Waarom is er sinds 28 mei 22.38 uur geen update geweest? Zijn er geen lijsten meer ingevoerd, terwijl die wel binnen zijn? Waar wachten jullie op?

Met nog 11 te gaan zal er toch niet veel meer gaan veranderen?

Elk half uur een update toch?

Einde is zo in zicht

Je hb gelijk meestr

Updaten

Willemzorg Iwan

Ashna Rangoe kijk

Rafaelle Rozenblad

Chariyanie

Jo-ann Mijnhijmer

Geoffrey Arnhem

Ishje Debidien

Amith Binda

Ramoe Sewradj

Mar Kei

Urjedise Menzo

View more comments

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 22.38u
... See MoreSee Less

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 22.38u

Comment on Facebook

Is het circus eindelijk afgelopen????

Zelf een slak is sneller dan jullie daar. 22.50 u bij mij nu loopt de klok achter bij jullie?

Simba Jelissa Nanie nonow mja sabi sang mim biibi moo

Formeel en niet informeel. Wat al geteld is en verwerkt is al formeel.

zijn ze eimdelijk klaar met telln mensen

Dit ws zo moeilijk t volk mee t delen...ung gwa oso a sari

Nog 50 stembureaus te gaan😕

En straks zeggen dat alles opnieuw moet.

Roosje Lakysha resultaat van vandaag

Tagg Pres ff hij wou cijfers van alle districten

alle PV's van Paramaribo zijn al gepubliceerd door het OKB, maar BiZa heeft de data niet of niet kunnen/ willen verwerken. Hoe dan niet? het verloop van de uitgebrachte stemmen op DNA niveau per stembureau zag in 2015 als volg uit: Stembureau-hoofdstembureau-ICT Binnenlandse Zaken dan werd de data gepubliceerd

Is dit het juiste want straks hoor je weer iets anders😠

🧡🧡🧡🇸🇷🇸🇷🇸🇷⚘🌺🌺🌺🌼🌼🌼🧡🧡🧡

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💪💪💪💪💪💪🙏👀💯

Cleo Cleo Lall

🧡🧡🧡🇸🇷🇸🇷🇸🇷

Kamlesh Ramnewaz

OrlandoTaryen check

Mike MT

Thea Bhagola

Stephanie Sewratan

🧡🧡

👏👏👏 goed zo

🧡

View more comments

PERSBERICHT: ONJUISTE BERICHTGEVING ... See MoreSee Less

PERSBERICHT: ONJUISTE BERICHTGEVING

Comment on Facebook

Kunnen jullie nou gewoon de voorlopige eindresultaten bekend maken? WE ZIJN MOE VAN HET WACHTEN EN HET ZORGT VOOR MEER DJUGU DJUGU. Of willen jullie dat???

Deze dingen kunnen jullie steeds delen, maar waarom mogen we niet weten war het resultaat is? We willen niet weten wat nep is ofzo, want telkens zijn deze berichten niet waar volgens jullie dus meer verwachten we niet!

Kunnen jullie ook met een berichtgeving komen wat de status is van de tellingen en wanneer de uitslag mogelijk bekend zal zijn. Hoe eerder des te beter voor iedereen. Minder fake nieuw , beschuldigingen. Dan zij wij ook geïnformeerd en zal de rust ook zeker terug zijn.

Als jullie je werk hadden afgerond zou er ook niet zoveel negatief in de media komen

Jullie zijn laks! Die PV is niet van de prikbord, maar die samen met de stembiljetten verzegeld moet worden. PV van de prikbord is enkelvoudig A4 format

Jullie werken het zelf in de hand. Publiceer de cijfers dan is dit gedonder afgelopen.

Waarom worden de eindresultaten niet bekend gemaakt.

Hiervoor kan biza wel iets berichten !!!! Waneer worden we geinformeerd wat de uitslag is ?? Vindt biza zelf niet dat het nu wel veels te lang duurt ????

En wanneer worden deze processen-verbaal verwerkt ? Vandaag slechts 1(één) update . Zijn de stembureauleden zó slecht geïnstrueerd dat alle 64 van de nog te verwerken stembureau’s foutief zijn ??????

Om jezelf te.verdedigen komen jullie wel optijd met een berichtgeving!!!

Gaan jullie maar daar op die stoel zitten en het werk doen

Kan het niet sneller Door jullie onkundigheid of laksheid onstaat instant ruis Klaar a tori Da bruya no de

Ministrie van Binnenlandse zaken Ga je werk doen en snel resultaten bekend maken ,geen tijd voor roddels Nu AUB. Hiervoor hebben jullie wel tijd .

Peh a minister foe biza deh?

Waarom worden documenten weggegooid of vernietigd terwijl niet alle resultaten bekend gemaakt zijn? Pas wanneer alles al vast is kunnen documenten vernietigd worden. Is dat niet logisch?

Oke maar waarom wordt er dan zo onzorgvuldig om tegaan met zulke zaken.konden ze dan niet verbrand of vernietigd worden.laksheid he.

Want doordat jullie de uitslag geheimhouden en mensen niet mogen filmen wordt er nog meer gespeculeerd dat er geen sprake is van zuiver koffie.

Als het specimens waren zou het een watervlek moeten met het opschrift specimen!!!!!

Minister Noersalim heeft veel tjoekoe gehad van ondernemers. Een van de familie is Fam Mangrey v. Commewijne (ophalen vuil). De andere Mangrey is in Verlende Hoogestraat (schoonmaak schoolomgeving ) En van die goudsmid krijgt hij ook behoorlijk. Dit is nog een klein groepje. Straks volgt er meer Allemaal fraudeurs

Idioten van BiZA, waarom zijn die biljetten dan op de vuilnisbelt terecht gekomen???? Waarom niet vernietigd???? Jullie veroorzaken zelf alle ruis, commotie en paniek in de samenleving!! Stelletje amateurs!!!!!🤬🤬🤬

De vraag is niet van waar deze stembiljetten komen.De vraag is WAAROM komen deze stembiljetten in de omloop?In 2010 en 2015 is dat niet gebeurd!

🚨 Was er tijdje geleden niet ook een verkiezing op 25 mei 2020? Hoe is die afgelopen trouwens??

Ministerie van buitenlandse zaken wil vooral zijn eigen hachje redden.

Op deze dngn knnen jllie wel reagrn mr om de verlopge uitslg beknd te mkn nt.Jullie manier vn organsirn is brst slecht

Wanneer krijgen we uitslag?

View more comments

1 month ago

Ofa faf deng update? ... See MoreSee Less

1 month ago

Ofa, faf deng update?
Nog geen PV's ontvangen?
Sang na status?
... See MoreSee Less

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 09.43u
... See MoreSee Less

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 09.43u

Comment on Facebook

Noersalim faya jere, niet eens een verkiezing kan hij organiseren dan wil hij politiek captain america komen spelen

Gister heeft 1 stembureau een heledag en nacht gekost voor hertelling. Dan hoor ik nog 32 zijn!!!! zal het 32 dagen lang duren? Mag ik ze komen tellen voor jullie?? omdat ik weet dat ik het BETER kan doen .

mensen jullie werken vermoeiend hoor. kunnen jullie ook die stemburos erbij zetten. hier hebben we niks aan en wachten op die informatie.

BiZa: wordt eens wakker! Dit is toch geen manier van informatievoorziening?? Het opnieuw neerzetten van een aantal charts op de site zonder enige verbale toelichting of status van de cijfers, roept alleen maar vragen op. Neem nog eens de cursus “Basisregels voor Informatievoorziening” of gelijksoortige training door.

Alle stemmen van Sipaliwini zijn nu geteld, waarom plaatsen jullie niet DAT overzicht? Bij Paramaribo is er niets gewijzigd, dus dit overzicht zegt niets nieuws tov gisteren

Pas om 5u wordt nog een stembureau geteld🙄de mensen laten steeds weer zien dat ze niets te maken hebben met het volk...totaal geen respect.....toch gaan bepaalde Surinamers hun ogen NOG niet open

Ons stem ink is al weg, maar uitslag no doro ete 🙄

Ik kan mij niet indenken dat na twee dagen nog steeds niet alle resultaten van de stembureaus van paramaribo zijn verwerkt en ingevoerd. Ik volg de uitslagen op de voet en deze uitslagen van Paramaribo op de site zijn na twee dagen nog vrijwel hetzelfde. Wat na twee dagen kunnen processen verbaal niet verwerkt worden? Come on ... dit kan niet ...

Het is triest dat men in NIS gebrek heeft aan communicatie met het publiek.

Hoelang gaat dat f******** ding nog duren??! Ik vraag me af of een stelletje kloten daar bezig zijn die niet klaar zijn met de tellingen van een verkiezing waar aan nieteens een half miljoen mensen hebben meegedaan.. Waardeloze regering met een waardeloze organisatie!

Ofa faf deng update?

Na 9.45 uur niet meer geteld??

Elke keer 'informeel'. Wanneer wordt t 'formeel' 😡

Kunnen jullie wel alle info plaatsen, tabel van aantal stembureaus is in deze post niet te zien

Ik vertrouw deze page niet meer! If u can't do the job hoepel op!!!! Voor t eerst in de gesch duurt het zolang. Als er blijkt dat er grote veranderingen plaatsvinden na die zogenaamde hertelling is het al duidelijk voor een gezond verstand wat er gaande is.

Mi weri fu sjie a zlfde san zonder verandering mi Gado sang taanga so

Kunnen jullie vandaag aub de tellingen afronden en graag bekend maken. Ik bid jullie hoor, vandaag is het de 4e dag.......

peh a stembureau overzicht deh?! is dit Sipaliwinie of Paramaribo?

Komt er nog een update???????????

Wat is dit voor onvolledige post. Waar is de telling van bureau's PER district want dan kunnen we bijhouden van hoeveel bureau's er nog geteld moet worden. Klopt het dat alles van Sipaliwini al is geteld? Waarom wordt dat niet gepubliceerd? Wees duidelijk en volledig!

Ik ben deze pagina echt zat, weer geen updates en vage berichten plaatsen. Jullie hebben niet naar de persconferentie geluisterd noh? Snel, transparant en duidelijk communiceren! Wat zijn de laatste updates van hedenmiddag?

slechts 1 (één) update in 2,5 uur ?????

IK WIL WETEN HOEVEEL STEMBUREAU'S NOG OPEN STAAN!!!

Halllloooooo gebeurt er nog iets?!!! We weten dat jullie alle tijd hebben, maar wij willen verder met ons leven.....

View more comments

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 23.59u
... See MoreSee Less

INFORMELE VERSLAGLEGGING VERKIEZINGEN 2020
UPDATE 23.59u

Comment on Facebook

Maar toch doen ze langa bere in NIS.Laat staan als we 1miljoen inwoners hadden.Zou het jaren duren voor de uitslag binnen is

Hallo...is al vier dagen nog geen uitslag doen jullie je werk of slapen jullie daar in kantoor 😠😠😠😠😠

Sevirio Walden

Ordiano Saeroon

Harry Abh

Reifa Chelle Kins

Meer berichten laten zien
ajax-loader