Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 
WET van 8 april 1992, houdende wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname.

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

 suriname.nu   1.   Algemeen
 suriname.nu   2.   Het Nationaal Leger
 suriname.nu   3.   De Veiligheidsraad
 suriname.nu   4.   De Nationale Assemblée
 suriname.nu   5.   De Verenigde Volksvergadering
 suriname.nu   6.   De Regering
 suriname.nu   7.   De Staatsraad
 suriname.nu   8.   Het Constitutioneel Hof
 suriname.nu   9.   Overige Wijzigingen
 suriname.nu  10.  Slotopmerking8.  Het Constitutioneel Hof

In de Grondwet is voorzien in de instelling van een Constitutioneel Hof, dat belast is met “de beoordeling van de grondwettigheid van wettelijke regelingen en maatregelen” (artikel 144 lid 1).

Evenwel is er nagelaten enige duidelijkheid in het karakter en de omvang van de bevoegdheden van dit orgaan te verschaffen, maar is de regeling van “ de samenstelling, taken en bevoegdheden van dit orgaan” geheel aan de wet overgelaten. Door deze onduidelijkheid kon tot nu toe er niet toe worden overgegaan het Constitutioneel Hof in te stellen en aan zijn bevoegdheden op staatsrechtelijk verantwoorde wijze vorm en inhoud te geven.

Daarom is het wenselijk, dat in de Grondwet zelf van dit belangrijke orgaan – waarvan de activiteit een inbreuk op het grondwettelijk gehuldigde beginsel van onschendbaarheid van de wet betekent – de hoofdzaken omtrent samenstelling en bevoegdheden worden vastgesteld en alleen een nadere uitwerking daarvan aan de wet wordt overgelaten.

Binnen het staatsrechtelijk bestel dat in de Grondwet is neergelegd, kunnen de werkzaamheden van het Constitutioneel Hof enerzijds niet van wetgevende aard zijn , daar wetgeving een gezamenlijke politieke activiteit van Assemblée en Regering is (artikel 70), met de Assemblée als het hoogste orgaan van de Staat (artikel 55 lid 2); maar anderzijds

evenmin van rechtsprekende aard, daar deze justitiële activiteit voorbehouden is aan de Rechterlijke Macht, met het Hof van Justitie als de hoogste met rechtspraak belaste instantie (artikel 139).

Derhalve zal het Constitutioneel Hof een onafhankelijk staatsrechtelijk toetsingsorgaan moeten zijn, dat zich als zodanig noch met wetgeving noch met rechtspraak inlaat, doch dat wel de bevoegdheid moet hebben om, bij geconstateerde strijdigheid met de Grondwet, de wet of bepalingen daarvan onverbindend te verklaren, het aan de Wetgever overlatend om de gewraakte wet of bepaling te wijzigen of in te trekken, en aan de rechter overlatend om in concrete gevallen recht te spreken. Het een en ander is in het onderhavige ontwerp (artikel 144, nieuw) in deze zin geregeld (zie Artikel III sub D).

Het Constitutioneel Hof als juridisch toetsingsorgaan zal zich in de eerste plaats met de “(abstracte) normtoetsing” dienen bezig te houden : het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten darvan op verenigbaarheid met bepalingen van de Grondwet of van geldende verdragen en overeenkomsten met volkenrechtelijke organisaties (artikel 144 lid 2 sub a). Vermits deze “materiële toetsing” in strijd is met de bepaling, dat de wetten onschendbaar zijn (artikel 80 lid 2), is een omissie in de Grondwet weggemaakt en is dit artikel dienovereenkomstig aangepast (zie Artikel 1 sub K). De constitutionele toetsingsbevoegdheid houdt geen “formele toetsing” in : niet nagegaan mag worden, of ten aanzien van totstandkoming van de wet de daarvoor geldende procedure-voorschriften zijn nageleefd, aangezien deze bevoegdheid alleen aan de Assemblee is voorbehouden.

In de tweede plaats is het wenselijk, dat aan het Constitutioneel Hof ook de bevoegdheid tot “(concrete) casustoetsing” wordt toegekend: het beoordelen, of besluiten van overheidsorganen wel verenigbaar zijn met één of meer der fundamentele rechten en vrijheden van de mens ( de grondrechten, in Hoofdstuk V genoemd) ; derhalve het functioneren als een “Hof voor Mensenrechten”, waaraan klachten over werkelijke of vermeende schendingen van mensenrechten door overheidsorganen ter beoordeling kunnen worden voorgelegd( artikel 144 lid 2 sub b). Dit “individuele klachtrecht” is reeds in de Grondwet geregeld : de rechter is namelijk bevoegd, indien hij in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van de wet strijdig oordeelt met één of meer der grondrechten, de toepassing daarvan voor dat geval ongeoorloofd te verklaren (artikel 137).

“Het verschil met de bevoegdheid van het Constitutioneel Hof is, dat bij de door dit Hof geconstateerde strijdigheid de wettelijke bepaling of het besluit van het betrokken overheidsorgaan wordt geacht onverbindend te zijn ( artikel 144 lid 3), dus ongeldig voor alle gevallen, terwijl de rechter de toepasselijkheidvan de gewraakte bepaling slechts voor dat speciale geval ongeoorloofd verklaart, zodat de bepaling zelf verbindend blijft”.

Wat de samenstelling van het Constitutioneel Hof betreft, is – gelet op het staatsrechtelijk karakter van dit orgaan – bepaald, dat de voorzitter en de vice-voorzitter en de drie leden en de drie plaatsvervangende leden op voordracht van De Nationale Assemblée door de President voor een periode van vijf jaren worden benoemd (artikel 144 lid 1). Voor deze benoemingsprocedure is aansluiting gezocht, enerzijds bij het daaromtrent bepaalde in de Grondwet van 1975 (artikel 139), en anderzijds bij de bepalingen van de vigerende Grondwet ten aanzien van de Rekenkamer, van welk onafhankelijk financieel controle- orgaan de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden eveneens op voordracht van De Nationale Assemblée door de President voor een periode van vijf jaren worden benoemd (artikel 150). Uiteraard moeten nadere regels met betrekking tot zowel de samenstelling, de inrichting en de werkwijze van het Constitutioneel Hof als de rechtsgevolgen van beslissingen van dit onafhankelijk constitutioneel toetsingsorgaan bij wet worden vastgesteld (artikel 144 lid 4).suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: